Center for Electrochemical Science and Engineering Materials Science and Engineering School of Engineering and Applied Science University of Virginia
Center for Electrochemical Science and Engineering
Home About People Research Employment News Benefactors Corrosion Members

Alumni

Research Staff

Michael van den Bossche, 2012-Present
Derek Horton, 2011-Present
Jenifer Warner, 2011
Daisuke Mizuno, 2010-Present
Ye Wan, 2010-2011
Jiahe Ai, 2009-Present
Hung Ha, 2009-Present
Qiaoxia Li, 2008-2010
John Mallett, 2007-2009
Zhuoyuan Chen, 2006-2008
Ruoshuang Huang 2006-2009
Florent Bocher, 2005-2008
Francesco Contu, 2002-2004
Fushuang Cui, 2003-2005
Daniel Ho, 2005
R. Scott Lillard, 1993-1995
Gabiel Ilevbare, 1996-2001
Maria Inman, 1994-1996
Sang Kim, 1992-94 & 2005-2007
Yang Leng, 1989 - 1992
Daoming Li, 2003-2005
Chang Lin, 2001
Gyana Pattanaik, 2003-2007
Francisco Presuel, 2002-2006
Oliver Schneider, 1998-2001
Jinghua Yuan, 1992-1998
Hongwei (David) Wang, 2001-2003

 

Bottom Curve